Zápis ze 4. schůze zastupitelstva dne 30.6. 2019

které se konalo 30. 6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková, Jaroslava Ferdová

Starosta Libor Berný v 17.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Jaroslavu Ferdovou.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ilonu Rančákovou.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Projednání závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Krajským úřadem
 5. Projednání účetní uzávěrky za rok 2018
 6. Diskuze
 7. Schválení programu

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Projednání závěrečného účtu za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Krajským úřadem.

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  Krajským úřadem. K závěrečnému účtu ani k výsledkům hospodaření nebyly od občanů vneseny výhrady ani připomínky.

Projednání se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Výsledek hospodaření byl schválen.

 

 1. Projednání účetní uzávěrky za rok 2018

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 306 547,95 z účtu 431 na účet 432.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Účetní uzávěrku za rok 2018 byl schválen.

Zapsal: Lukáš Nezkusil

Ověřovatel: Jaroslava Ferdová                           Ověřovatel: Ilona Rančáková

Starosta obce Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek