Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/23

Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín

K. H. Borovského 99, 507 03 Vysoké Veselí

Vyhlašuje

V souladu se zněním §36 a §37 zákona 561/2004Sb., školský zákon a §3a) vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, v platném znění

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/23

Proběhne 12.4.2022 od 15.00 do 17.00 hodin v budově zámku Základní školy a Mateřské školy, Vysoké Veselí, okres Jičín.

K zápisu se dostaví zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do první třídy základní školy, a přinesou s sebou:

  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz zákonného zástupce.
  • Rozhodnutí o odkladu, pokud bylo v minulém roce vydáno.

Zákonný zástupce přihlásí své dítě u zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).

Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně vyspělé, mají zákonní zástupci možnost zažádat o odklad školní docházky. Formulář Žádost o odklad povinné školní docházky je možno stáhnout na webu školy, vyzvednout na ředitelství školy nebo při zápisu. Vyplněný formulář je nutné dodat u zápisu.

Důležité informace k zápisu do prvních tříd:

Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2022 šest let.

Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou rodiče s dítětem k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Pokud zvažujete odklad školní docházky, musí zákonní zástupci svou písemnou žádost (vyplní u zápisu) doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení.

Kritéria přijímání:

1. Děti, které do 31.8.2022 dovrší věk 6 let, s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu.

2. Děti, které do 31.8.2022 dovrší věk 6 let, s přechodným pobytem ve školském obvodu

3. Děti, které do 31.8.2022 dovrší věk 6 let, s trvalým pobytem nebo přechodným bydlištěm v jiném školském obvodu

Třída bude naplněna do počtu 25 žáků.

                                                                  Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová

                                                                                 Ředitelka školy

Rubriky

Archiv novinek