Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sběř, konaného dne 19.10.2022, od 19:00 hodin.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Sběř (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00. hodin dosavadním starostou obce RNDr Liborem Berným. („dále jako

„předsedající“). 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Sběř zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od.12.10 do 19.10.2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva  (Libor Berný, Jan Chrtek, Lukáš Vrabec, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Miloš Palička, Jiří Chrtek)  (příloha 2) konstatoval, že přítomno je 7. členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Sběř a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1)  Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

                                                                                      

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Zdeňka Novotného  a Jana Chrtka a zapisovatelem Lukáše Vrabce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Novotného a Jana Chrtka a zapisovatelem  Lukáše Vrabce.

Výsledek hlasování :   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0.

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

            Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Sběř schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

          Volba starosty a místostarosty 

  • určení počtu místostarostů
  • určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
  • určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • volba starosty
  • volba místostarosty

 Zřízení finančního a kontrolního výboru

  • určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • volba předsedy finančního výboru
  • volba předsedy kontrolního výboru
  • volba členů finančního výboru
  • volba členů kontrolního výboru

 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

                Diskuse

Výsledek hlasování:   Pro  7  Proti  0  Zdrželi se  0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 Bod I – volba starosty a místostarosty:

Určení počtu místostarostů: 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř schválilo zvolení dvou místostarostů.

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdrželi se  0.

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:  Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

            Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebudou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0  Zdrželi se  0.

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarostů postupem uvedeným předsedajícím. 

Výsledek hlasování:   Pro  7 Proti  0  Zdrželi se  0.

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Zdeněk Novotný navrhl zvolit do funkce starosty Libora Berného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí starostou Libora Berného. 

Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0   Zdrželi se  1.

Pro hlasoval: Lukáš Vrabec, Jan Chrtek, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Miloš Palička, Jiří Chrtek

Zdržel se: Libor Berný

Usnesení č. 6 bylo schváleno, starostou se stal Libor Berný

Po zvolení starosty pokračoval starosta vedení zasedání(dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarostův a volba místostarostů: 

Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty Jana Chrtka a Lukáše Vrabce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí místostarostou Jana Chrtka

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Lukáš Vrabec, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Miloš Palička, Jiří chrtek

Zdržel se: Jan Chrtek

Usnesení č. 7 bylo schváleno, místostarostou se stal Jan Chrtek

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí místostarostou Lukáše Vrabce

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Jan Chrtek, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Miloš Palička, Jiří Chrtek

Zdržel se: Lukáš Vrabec

Usnesení č. 8 bylo schváleno, místostarostou se stal Lukáš Vrabec

.

Bod II – Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování:   Pro  7    Proti  0  Zdrželi se  0

 Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru: 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Zdeňka Novotného. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí předsedou finančního výboru Zdeňka Novotného.

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Lukáš Vrabec,  Jan Chrtek, Jiří Syruček, Miloš Palička, Jiří Chrtek

Zdržel se: Zdeněk Novotný

.

Usnesení č. 10 bylo schváleno, předsedou finančního výboru se stal Zdeňek Novotný

Volba předsedy kontrolního výboru: 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Miloše Paličku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí předsedou kontrolního výboru  Miloše Paličku.

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Lukáš Vrabec,  Jan Chrtek, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Jiří Chrtek

Zdržel se: Miloš Palička

.

Usnesení č. 11 bylo schváleno, předsedou finančního výboru se stal Miloš Palička.

Volba členů finančního a kontrolního výboru: 

Předsedající  navrhl zvolit členem finančního výboru Jiřího Chrtka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí člena finančního výboru  Jiřího Chrtka  

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Lukáš Vrabec, Jan Chrtek, Jiří Syruček, Zdeněk Novotný, Miloš Palička

Zdržel se:  Jiří Chrtek

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Předsedající  navrhl zvolit členem finančního výboru Karla Vrabce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí člena finančního výboru Karla Vrabce

Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti   0    Zdrželi se    0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Předsedající  navrhl zvolit členem kontrolního výboru Jiřího Syručka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí člena kontrolního výboru Jiřího Syručka

Výsledek hlasování :   Pro 6  Proti  0  Zdrželi se  1

Pro hlasoval: Libor Berný, Lukáš Vrabec, Jan Chrtek, Zdeněk Novotný, Miloš Palička, Jiří Chrtek

Zdržel se:  Jiří Syruček

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Předsedající  navrhl zvolit členem kontrolního výboru Lukáše Nezkusila. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř volí člena kontrolního výboru Lukáše Nezkusila

Výsledek hlasování:   Pro   7   Proti   0    Zdrželi se    0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ode dne 20.10.2022.

Předsedající konstatoval, že v letech 2017 až 2019 byla celková částka vyplacená na odměnách zastupitelstva 10,5 % z celkových příjmů obce. Pak došlo k procentuálnímu snížení, neboť I když příjmy obce výrazně vzrostly (nárůst počtu obyvatel o téměř 25%, péče o dva opatrovance, revise katastru a s tím související prodeje pozemků a další příjmy), přesto výše odměn zůstala nezměněna.

Současný celkový součet navrhovaných odměn schvalovaných na ustavujícím zasedání vzhledem k valorizace příjmů obce je výši 9,5% celkových přijmů obce.

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti  0  Zdrželi se  0.

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 21 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty.

Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0    Zdrželi se   0

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 16 000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

Výsledek hlasování:   Pro   7    Proti   0    Zdrželi se    0

Usnesení č. 18 bylo schváleno

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 800,- Kč měsíčně, za výkon člena výboru a zároveň zastupitele obceve výši 2200,- Kč a  za výkon  člena výboru ve výši 1 600,- Kč měsíčně a a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy výboru resp. člena výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Sběř v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2 800,- Kč měsíčně, za výkov člena výboru a zároveň zastupitele obce ve výši 2200,- Kč a člena výboru ve výši 1 600,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.

Výsledek hlasování:   Pro    7    Proti   0    Zdrželi se      0

Usnesení č. 19. bylo schváleno.

.

Diskuse:

Při diskusi starosta seznámil ostatní zastupitele se záležitostmi, které se musí vyřešit v co nejkratším možném čase. Dále s elektronickým vybavením, které bude umožňovat vzdálené připojení občanů na veřejná zasedání.

Schůze byla ukončena ve 20:15

Zapsal:  Lukáš Vrabec

Schválili :

Zdeněk Novotný                                                                      Ing. Jan Chrtek

Potvrdil

RNDr. Libor Berný

starosta obce

Rubriky

Archiv novinek