Zápis z 9. veřejného zasedání obce Sběř

které se konalo 30.12.2019 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Omluvena: Ilona Rančáková (přítomna od bodu hlasování č.4)

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

Hlasování:

Pro 6     Proti 0      Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Michal Kněz

Hlasování:

Pro 6     Proti 0      Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová

Hlasování:

Pro 6     Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2022

5. Projednání rozpočtu

6. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019

7. Revize zápisu z 8. jednání zastupitelstva

8. Projednání záměru prodeje části parcely 708/1 ve Sběři před domem rodiny Moravcových

9. Projednání dotace na prodejnu ve Sběři

10. Stanovení inventarizační komise

11. Projednání záměru koupě pozemků ve Sběři za účelem vybudování vodní nádrže

12. Diskuze

13. Různé

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6.    Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Starosta Libor Berný v 17.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

4. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2022

Starosta informoval přítomné o příjmech a výdajích v roce 2019. Bilance je kladná, i když jsou poslední data za říjen 2019, přesto dojde k přebytku ve výši  minimálně 500 tisíc Kč. Nečerpaly se jak kapitálové výdaje „úprava hřbitova a márnice ( teprve v říjnu byl dokončen převod),  úpravy budovy 94 a ani se nečerpal příspěvek na vodovodní přípojky, kde se teprve dokončují projekty. Tyto akce včetně výstavby čtyř mostků přes potok Volanku a úprav budov 38 a 94 by se měly realizovat v roce 2020. Kromě toho je třeba postupně obnovit komunální techniku v obci.

Proto došlo k úpravě střednědobého výhledu, kde pro rok 2020 dochází k navýšení výdajů o 4 090 tisíc oproti plánovaným příjmů tj, obec plánuje schodkový rozpočet se schodkem ve výši 4 090 tisíc. Teprve v roce 2021 a 2022 se plánuje vyrovnaný rozpočet (v roce 2021 s plánovanou dotací ve výši 1 milion korun na podporu řešení odpadních vod v obci a v roce 2022 s plánovanou dotací ve výši 100 tisíc na údržbu techniky). V plánovaných příjmech se nepřepokládá v letech 2020 až 2022 žádné navýšení.

V rozpočtovém výhledu je uvedeno, že rok 2020 bude výrazně schodkový. Další roky budou vyrovnané. Schodek rozpočtu v roce 2020 ve výši 4 090 000 Kč,- bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Jako závazné ukazatele se stanoví třídy.

Po diskusi došlo ke schvalování rozpočtového výhledu na roky 2020 a 2022.

Hlasování o rozpočtovém výhledu na roky 2020 a 2022rozpočtu:

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

5. Projednání rozpočtu

Rozpočet na rok 2020 vychází z rozpočtového výhledu na rok 2020 až 2022. Pro rok 2020 dochází k navýšení výdajů o 4 090 tisíc oproti plánovaným příjmů tj, obec plánuje schodkový rozpočet se schodkem ve výši 4 090 tisíc. V kapitálových výdajích se jedná o 1 200 tisíc je chybějící kanalizace ve Sběři a zároveň položení chodníku, 300 tisíc je předpokládaná cena opravy vstupních částí na hřbitov – ( zeď je totiž památkově chráněná a tak oprava musí podléhat schválení památkářů), 500 tisíc je chybějící kanalizace v Hrobičanech, 1 600 tisíc je výstavba čtyř nových mostků přes Volanku a 700 tisíc je první fáze oprav budovy čp. 38. V provozních výdajích se jedná především o údržbu zeleně ve výši 1 800 tisíc včetně platů zaměstnanců, oprav a údržby a nákupu příslušenství, provoz úřadu včetně odměn zastupitelů ve výši 600 tisíc, zajištění osvětlení v obci ve výši 400 tisíc, platby za komunální odpad ve výši 350 tisíc, údržbu obecního lesa ve výši 100 tisíc, zajištění kultury, podpora spolkové činnosti ve výši 100 tisíc a provoz hřbitova ve výši 100 tisíc.

Po diskusi byl schválen schodkový rozpočet se schodkem 4 090 tisíc Kč, Výdaje ve výši 8 875 tisíc převyšují o 4 090 tisíc Kč příjmy, které jsou ve výši 4 785 tisíc Kč. Schodek rozpočtu v roce 2020 ve výši 4 090 000 Kč,- bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Jako závazné ukazatele se stanoví třídy

Hlasování o rozpočtu.

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6. Projednání rozpočtového opatření č. 3/2019

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 3/ 2019 ze dne 5.12 2019.

7. Revize zápisu z 8. jednání zastupitelstva

Při 8. jednání zastupitelstva se řešily pozemky 84/3, 89/4, 84/1 ve Velešicích a jejich následné využití. Na obec se obrátil pan Lojda s informací, že přes tyto pozemky vede elektřina a vodovod k jeho domu a jedná se o věcné břemeno. Jelikož ovšem nedodal všechny potřebné doklady tak se tento bod jednání odsouvá na další jednání zastupitelstva a pan Lojda bude vyzván, aby do této doby dodal doklady o věcném břemenu. 

8. Projednání záměru prodeje části parcely 708/1 ve Sběři před domem rodiny Moravcových

Na obec se obrátila rodina Moravcova s žádosti o možnost odkupu části obecní parcely 708/1 před jejich domem. Tato část obecní parcely je již cca 50 let oplocena a rodina Moravcova tuto část obhospodařuje. Zastupitelstvo souhlasí s vytvořením záměru prodeje této části parcely za následujících podmínek:

  •  cena 40 Kč za metr čtverečný,
  • zájemce zaplatí kromě ceny, také zaměření pozemku a poplatek ve výši 2 000,- Kč za vklad do katastru nemovitosti.

Hlasování o záměru prodeje:

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Záměr  byl schválen.

9. Projednání dotace na prodejnu ve Sběři

Na obec se obrátili zástupci provozovatele prodejny ve Sběři s žádosti o dotaci na provoz prodejny ve výši 50 000,- Kč. Předpokládá se, že obec poskytla částku 25000 Kč na rok a stejnou částkou by přispěl i Královehradecký kraj.

Hlasování o poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč. :

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Záměr  byl schválen.

10. Stanovení inventarizační komise

Za účelem inventarizace obecního majetku je nutné sestavit inventarizační komisi. Starosta navrhl jako předsedu komise pana Milana Jora, člena komise Lukáše Nezkusila a z řad hasičů dalšího člena pana Lukáše Vrabce

Hlasování o stanovení inventarizační komise s výše uvedenými členy:

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Návrh  byl schválen.

11. Projednání záměru koupě pozemků ve Sběři za účelem vybudování vodní nádrže

Za účelem vybudování vodní nádrže ve Sběři je nutné vykoupit část pozemků od soukromých vlastníků. Starosta již oslovil tyto majitelé pozemků a ti s možný prodejem souhlasily. Byla stanovena výkupní cena 35 Kč za metr čtverečný.

Hlasování o záměru koupě pozemků:

Pro 7.    Proti 0       Zdržel se 0

Záměr  byl schválen.

12. Diskuze

Z řad občanů byl vznesen dotaz jestli bude obec poskytovat dotace na domácí čističky odpadních vod. Starosta odpověděl že v rozpočtu na příští rok tato dotace není zařazena, ale bylo by vhodné tuto dotaci zvážit. Případná forma dotace a její výše se musí teprve projednat.

Další dotaz směřoval ke kostelu ve Velešicích, kde je na střeše uvolněna krytina. Starosta odpověděl, že kostel je majetkem církve a tudíž s tím nemůže nic dělat. Pouze informuje farnost ve Vysokém Veselí, aby si střechu opravili.

13. Různé

Bez připomínek

Podepsaný zápis je uložen na obecním úřadě čp. 94

Zapisovatel  Lukáš Nezkusil 

Schvalovatel Michal Kněz

Schvalovatel Jaroslava Ferdová

Starosta  Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek