Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 27.11.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková,

Omluvena: Jaroslava Ferdová

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Miroslav Drozen.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Zahájení

5. Příprava rozpočtu obce na rok 2020.

6. Řešení pronájmů a prodeje pozemků ve Velešicích a Hrobičanech.

7. Různé

8. Diskuse

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Příprava rozpočtu obce na rok 2020.

Starosta informoval o projektech které jsou rozpracované a navrhl priority pro rok 2020, zároveň vyzval přítomné  o případné doplnění.      

V letošním roce se jedná o tyto akce:

– Mostky přes Volanku (dokončuje se reálný návrh projektu)

– Úprava hřbitova a márnice (teprve v říjnu byl dokončen převod)

– Příprava oprav budov č.p. 38 a č.p. 94 (probíhá veřejná diskuse)

– Vodovodní přípojky (probíhá příprava projektové dokumentace)

Navržené priority pro rok 2020

Realizace výše uvedených akcí. Dokončení kanalizace ve Sběři a Hrobičanech s možností připojení lokálních ČOV a septiků s biofiltrem, z důvodu změny vodního zákona. Trasa kanalizace ve Sběři, se teprve určí po konzultaci s projektantem, jelikož se musí dodržet ochranné pásmo vzhledem k inženýrským sítím. Úprava skládky u hřbitova, jedná se o zpevnění plochy a umístění kontejneru, místo doposud volného ukládání hřbitovního odpadu. Inovace techniky na údržbu zeleně.

6. Řešení pronájmů a prodeje pozemků ve Velešicích a Hrobičanech.

Byly provedeny terénní úpravy a vyřezány náletové dřeviny ve Velešicích. Jelikož Agro Žlunice ukončilo pachtovní smlouvu s obcí Sběř. Bylo by možné tyto pozemky prodat nebo pronajmout. Vzhledem územnímu plánu nelze tyto pozemky zastavět,  bylo rozhodnuto o možnosti pronájmu těchto pozemků. Jedná se o parcely číslo 89/4 a 84/1a.

Hlasování o záměru pronájmu pozemků:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Obec Sběř obdržela žádost na možnost koupě části obecní parcely 607/46 v Hrobičanech, která sousedí s parcelou 39. Jelikož majitel této parcely nemá možnost vjezdu nákladním autem s materiálem. Jedná se o cca 100 metrů čtverečných.

Hlasování o záměru prodeje pozemku:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Různé

Starosta pozval všechny přítomné na již tradiční rozsvícení vánočního stromečku. V kostele ve Velešicích proběhne výstava betlémů a zpívání koled.

8. Diskuse

Byl vznesen dotaz, zda-li je možné v obecní anketě hlasovat i za příbuzné kteří se v úředních hodinách nemohou dostavit. Starosta odpověděl, že lze.

Doplnění zápisu:

Při jednání o pozemcích v katastru obce Velešice došlo k omylu při hledání v územním plánu. Místo definitivního plánu byl vzat prozatimní plán, který ovšem neplatí. Bude nutná revize tohoto jednání.

 Zapisovatel  Lukáš Nezkusil 

Schvalovatel Miroslav Drozen

Schvalovatel Milan Jor

Starosta  Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek