Zápis z 8. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 27.11.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková,

Omluvena: Jaroslava Ferdová

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Miroslav Drozen.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Zahájení

5. Příprava rozpočtu obce na rok 2020.

6. Řešení pronájmů a prodeje pozemků ve Velešicích a Hrobičanech.

7. Různé

8. Diskuse

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Příprava rozpočtu obce na rok 2020.

Starosta informoval o projektech které jsou rozpracované a navrhl priority pro rok 2020, zároveň vyzval přítomné  o případné doplnění.      

V letošním roce se jedná o tyto akce:

– Mostky přes Volanku (dokončuje se reálný návrh projektu)

– Úprava hřbitova a márnice (teprve v říjnu byl dokončen převod)

– Příprava oprav budov č.p. 38 a č.p. 94 (probíhá veřejná diskuse)

– Vodovodní přípojky (probíhá příprava projektové dokumentace)

Navržené priority pro rok 2020

Realizace výše uvedených akcí. Dokončení kanalizace ve Sběři a Hrobičanech s možností připojení lokálních ČOV a septiků s biofiltrem, z důvodu změny vodního zákona. Trasa kanalizace ve Sběři, se teprve určí po konzultaci s projektantem, jelikož se musí dodržet ochranné pásmo vzhledem k inženýrským sítím. Úprava skládky u hřbitova, jedná se o zpevnění plochy a umístění kontejneru, místo doposud volného ukládání hřbitovního odpadu. Inovace techniky na údržbu zeleně.

6. Řešení pronájmů a prodeje pozemků ve Velešicích a Hrobičanech.

Byly provedeny terénní úpravy a vyřezány náletové dřeviny ve Velešicích. Jelikož Agro Žlunice ukončilo pachtovní smlouvu s obcí Sběř. Bylo by možné tyto pozemky prodat nebo pronajmout. Vzhledem územnímu plánu nelze tyto pozemky zastavět,  bylo rozhodnuto o možnosti pronájmu těchto pozemků. Jedná se o parcely číslo 89/4 a 84/1a.

Hlasování o záměru pronájmu pozemků:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Obec Sběř obdržela žádost na možnost koupě části obecní parcely 607/46 v Hrobičanech, která sousedí s parcelou 39. Jelikož majitel této parcely nemá možnost vjezdu nákladním autem s materiálem. Jedná se o cca 100 metrů čtverečných.

Hlasování o záměru prodeje pozemku:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Různé

Starosta pozval všechny přítomné na již tradiční rozsvícení vánočního stromečku. V kostele ve Velešicích proběhne výstava betlémů a zpívání koled.

8. Diskuse

Byl vznesen dotaz, zda-li je možné v obecní anketě hlasovat i za příbuzné kteří se v úředních hodinách nemohou dostavit. Starosta odpověděl, že lze.

Doplnění zápisu:

Při jednání o pozemcích v katastru obce Velešice došlo k omylu při hledání v územním plánu. Místo definitivního plánu byl vzat prozatimní plán, který ovšem neplatí. Bude nutná revize tohoto jednání.

 Zapisovatel  Lukáš Nezkusil 

Schvalovatel Miroslav Drozen

Schvalovatel Milan Jor

Starosta  Libor Berný

Rubriky

%d bloggers like this: