Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 16.10.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová,

Omluvena: Ilona Rančáková

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Zahájení

5. Projednání obecní ankety o budoucnosti budov čp. 38 a 94.

6. Řešení nájemní smlouvy na hospodu u Lípy, neboť nájemce pan Mlejnek oznámil, že končí.

7. Řešení odpadového hospodářství v obci

8. Záměr o koupi nového traktoru.

9. Projednání věcného břemene nové rozpojovací skříně a kabelového  vedení NN s Čez. (stavba Martin Rančák)

10. Různé

11. Diskuze

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Projednání obecní ankety o budoucnosti budov čp. 38 a 94.

Z podnětů občanů a zastupitelů vznikly 2 varianty možného využití obecních budov. Z těchto 2 variant si budou moci občané vybrat ve veřejné anketě. Podrobný rozpis obou variant bude na stránkách obce a na nástěnce u prodejny COOP.

Hlasování o zařazení těchto variant využití do ankety:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Co se týče samotné formy hlasování v anketě, bylo navrhnuto aby se jí zúčastnily občané obce nad 15 let. Hlasovací lístky by si vyzvedli na obecním úřadě, kde by si i vybrali jednu z variant a tento lístek by zde i odevzdali do zapečetěné urny. Aby byla anketa platná musí být volební účast alespoň 30%, pokud bude účast v anketě vyšší jak 60% bude výsledek této ankety pro obec závazný. Hlasovat mohou občané celý měsíc listopad, a to v úředních hodinách. Poté bude anketa vyhodnocena.

Hlasování o formě ankety:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6. Řešení nájemní smlouvy na hospodu u Lípy, neboť nájemce pan Mlejnek oznámil, že končí.

Z důvodu ukončení činnosti současného nájemce, byl vydán návrh na ukončení nájemní smlouvy s panem Mlejnkem. A to k 31.10.2019. Z tohoto důvodu bude i vydán záměr na pronájem obecní hospody.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Řešení odpadového hospodářství v obci

Starosta informoval přítomné o povolených způsobech likvidace odpadních vod. Z důvodu novely zákona č. 113/2018 sb. Vydává obec doporučení projednané s vodoprávním orgánem v Jičíně. Toto doporučení bude umístěno na obecní nástěnce a webových stránkách obce.

8. Záměr o koupi nového traktoru.

Vzhledem k dosluhující technice na údržbu zeleně, byl projednán návrh na koupi traktoru s mulčovačem.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene nové rozpojovací skříně a kabelového  vedení NN s ČEZ Distribuce

(stavba Martin Rančák)

Firma Elektrostav, Bobnická 2020 288 01 Nymburk se obrátila na obecní úřad s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na obecním pozemku 708/1 nové rozpojovací skříně a nového kabelového vedení NN.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

10. Různé

Starosta informoval přítomné, že tradiční rozsvěcení vánočního stromku proběhne 30.11.2019. V kostele ve Velešicích vystoupí hudební soubor Kantilena. Z Hradce Králové.

11. Diskuse

Byl vznesen dotaz zda-li se budou spravovat díry v silnici před obecním úřadem. Starosta odpověděl, že silnice není majetkem obce ale kraje. Proto obec nemůže tuto silnici spravovat, pouze dát podnět na kraj.

Zapsal:

Lukáš Nezkusil

Ověřovatelé zápisu:

Jaroslava Ferdová                                                                             Milan Jor

Starosta obce   Libor Berný

Rubriky

%d blogerům se to líbí: