Zápis z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 29.12.2020 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Jaroslava Ferdová,

Omluveni:  Ilona Rančáková, Michal Kněz, Miroslav Drozen.

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelkou zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová.

Hlasování:

Pro 4   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu.

4. Zahájení.

5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 – 2020

6. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023.

7. Projednání rozpočtu na rok 2021.

8. Digitalizace samosprávy v obci Sběř

9. Projednání dotace na prodejnu č. 124 ve Sběři ve výši požadovaných 50000 Kč.

10. Projednání zprávy za knihovnu a daru pro knihovnu v Jičíně na rok 2021.

11. Návrh složení inventarizační komise

12. Různé

13. Diskuze

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 4   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný v 18.30 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že jsou přítomni 4 zastupitelé z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Projednání rozpočtového opatření č. 1 – 2020.

Seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1 – 2020.

Hlasování o rozpočtovém opatření:

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Rozpočtové opatření bylo schváleno.

6. Projednání rozpočtového výhledu na roky 2022 a 2023

Vzhledem k úpravám rozpočtu v roce 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru dochází k posunu čerpání výdajů z roku 2020 na rok 2021. Tím ee mění i rozpočtovým výhled, který byl původně schválen na roky 2020 až 2022.  Nyní dochází k posunu do roku 2023.

Hlasování o rozpočtovém výhledu na roky 2022 a 2023. :

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Rozpočtový výhled na roky 2022 a 2023. byl schválen.

7. Projednání rozpočtu na rok 2021

Po diskusi byl schválen schodkový rozpočet se schodkem 2 547 800 Kč, Výdaje ve výši 7 323 500,- Kč převyšují o 2 547 800 Kč příjmy, které jsou ve výši 4 775 500 Kč. Schodek rozpočtu v roce 2020 ve výši 2 547 800 Kč,- bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Jako závazné ukazatele se stanoví třídy

Hlasování o rozpočtu na rok 202 :

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Rozpočet na rok 2021 byl schválen.

8. Digitalizace samosprávy v obci Sběř

V souvislosti s rekonstrukcí obecního úřadu v čp. 38 se bude úřad vybaven elektrickými a datovými rozvody a komunikační a prezentační technikou umožňující dálkové připojení k agendám obecního úřadu. Dále se bude připravovat SMS Infokanál a propojení elektronické a pevné úřední desky. V této souvislosti chce obecní úřad požádat o dotaci krajský úřad KHK.

Hlasování o digitalizaci samosprávy v obci Sběř :

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Projednání dotace na prodejnu č. 124 ve Sběři ve výši požadovaných 50 000 Kč.

Na obecní úřad se obrátili zástupci provozovatele a vlastníka prodejny ve Sběři (COOP Nová Paka) s žádosti o dotaci na provoz prodejny ve výši 50 000,- Kč. Obec poskytne částku 25 000 Kč a o  stejnou částku obecní úřad požádá v rámci datačního projektu Královehradecký kraj.

Hlasování o poskytnutí dotace:

Pro 4   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

10. Projednání zprávy za knihovnu a daru pro knihovnu v Jičíně na rok 2021.

Na obecní úřad poslala knihovna v Jičíně zprávu a podpoře knihovny ve Sběři. Do knihovny ve Sběři bylo v rámci výměnného knihovního fondu  předáno 173 knih v hodnotě 34 098,- Kč. A v současné době je v knihovně ve Sběři 412 knih z výměnného fondu za 78 996,- Kč.

Knihovna v Jičíně se dále obrátila s žádostí poskytnutí peněžního daru na provoz. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar ve stejné výši jako loňský rok 3000 Kč.

Hlasování:

Pro 4   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

11. Návrh složení inventarizační komise

Za účelem inventarizace obecního majetku je nutné sestavit inventarizační komisi. Starosta navrhl jako předsedu komise Lukáše Nezkusila, člena komise Milana Jora a z řad hasičů dalšího člena pana Lukáše Vrabce

Hlasování o stanovení inventarizační komise s výše uvedenými členy:

Pro 4   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

12. Různé

Bez připomínek

13. Diskuze

Bez připomínek

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Schvalovatel – Milan Jor

Schvalovatel – Jaroslava Ferdová

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek