Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 2.12.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen.

Omluvení: Jaroslava Ferdová, Ilona Rančáková,

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Michal Kněz.

Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Miroslav Drozen

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu.

4. Zahájení.

5. Projednání daru Charitě Jičín a Hospicu Duha z Hořic.

6. Projednání daru MŠ ve Vysokém Veselí.

7. Stav řešení oprav na hřbitově – zrušení výběrového řízení.

8. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce.

9. Stav realizace úprav v budově č.p. 38.

10. Informace o činnosti OÚ za říjen a listopad roku 2020.

11. Příprava rozpočtu na rok 2021.

12. Různé.

13. Diskuze.

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

Dále poděkoval prostřednictvím pana Drozna všem pracovníků firmy IZOTRADE, kteří se podíleli na záchraně obyvatele obce Sběř, pana Romana Riegra, který 13.11. 2020 spadl do řeky a topil se.

5. Projednání daru Charitě Jičín a Hospici Duha z Hořic.

Na obec Sběř se obrátily charitativní organizace s žádosti o poskytnutí daru na jejich činnost, jelikož se starají i o občany obce Sběř. Zastupitelstvo navrhlo udělit každé z organizací dar ve výši 10 000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru Charitě Jičín 10 000 Kč:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Hlasování o poskytnutí daru hospicu Duha 10 000 Kč:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6. Projednání daru ZŠ a MŠ ve Vysokém Veselí.

Na obec Sběř se obrátila i ZS a MŠ Vysoké Veselí s žádosti o poskytnutí finančního daru pro mateřskou školu. Tuto školu navštěvují i děti ze Sběře. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar 10 000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru ZŠ a MŠ Vysoké Veselí určeného pro mateřskou školu ve výši 10 000 Kč:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Stav řešení oprav na hřbitově – zrušení výběrového řízení.

Pro opravy vrat a vrátek na hřbitově ve Velešicích bylo v záři 2020 vypsáno výběrové řízení. Byly osloveny čtyři firmy ( STAVOKA Kosice, STAVING Jičín, Židovická stavební a OBIS Nová Paka).

STAVING Jičín, Židovická stavební odpověděly, že vůbec pro příští roky nemají kapacity, STAVOKA Kosice, a OBIS Nová Paka vůbec neodpověděly. Oslovení proběhlo jak pomocí datové schránky, tak i e-mailem na vedení firem. Výběrové řízení bylo tak zrušeno.

Vzhledem k naléhavosti prací, bude co nejdříve vypsáno nové výběrové řízeni s doplněním popisu prací a materiálu a obecní úřad se bude orientovat na místní firmy.

8. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce.

Starosta informoval o projektu výstavby kanalizace a následně chodníků, Projektant obeslal všechny dotčené instituce, které se musí ke stavbě vyjádřit. Bohužel zatím nepřišlo vyjádření. Obec slíbila součinnost při projednání s občany. Dokud nebude technický projekt, nelze žádat o finanční prostředky z dotací, které jsou na tyto akce vypsány.

9. Stav realizace úprav v budově č.p. 38.

V obecní budově č.p. 38 pokračují práce na rekonstrukci. Práce probíhají svépomocí. Jsou již hotové rozvody elektroinstalace a v přípravě jsou rozvody vody. Přes zimu proběhnou dokončovací zednické práce a montáž sádrokartonů. Na jaře proběhne nátěr fasády budovy a pokládka dlažby.

10. Informace o činnosti OÚ za říjen a listopad roku 2020.

Starosta informoval o činnosti obce. Proběhla výstavba obecní cesty ve Sběři, která umožní lepší dostupnost pro občany, kteří bydlí za Volankou a mostky přes potok nedovolí vjezd těžké techniky. Proběhla další úprava prostoru bývalé dráhy. Dokončila se terasa u obecní hospody. Byla provedena generální oprava na obecním traktoru.

11. Příprava rozpočtu na rok 2021.

Během příštího týdne bude účetními připraven výkaz o čerpání rozpočtu za období 1 – 11/2020, který je nutným podkladem pro přípravu rozpočtu na rok 2020. Zveřejnění návrhu rozpočtu se předpokládá po projednání ve finančním výboru nejpozději 14. 12.

12. Různé.

Zastupitelstvo se zabývalo podnětem pana Hovorky na obnovu staré formanské cesty v katastru obce Sběř, a výsadby stromořadí. Zastupitelstvo se shodlo že se jedná o zajímavý návrh, který by bylo dobré realizovat. Zbývá dořešit kde by cesta končila aby případně mohla spojit Hrobičany a Sběř a nekončila v poli.

13. Diskuze.

Bez připomínek

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Schvalovatel – Michal Kněz

Schvalovatel – Miroslav Drozen

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek