Zápis z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 13.9.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Miroslav Drozen, Ilona Rančáková,

Omluveni: Michal Kněz, Jaroslava Ferdová

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou  navržena Ilona Rančáková

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatele.
 2. Určení ověřovatelů zápisu.
 3. Doplnění a schválení programu.
 4. Zahájení.
 5. Výběrové řízení k vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota směrem k Hrobičanům – projednání smlouvy s dodavatelem.
 6. Informace o vyřešení havárie kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři.
 7. Příprava změn všech obecních vyhlášek o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích a jejich evidenci.
 8. Provoz obecního úřadu.
 9. Různé.
 10. Diskuze.
 11. Závěr.

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 • Výběrové řízení k vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota směrem k Hrobičanům – projednání smlouvy s dodavatelem

Z došlých nabídek  na zhotovitele výstavby Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1. Vybrala výběrová komise firmu RULF Nová Paka s.r.o, která splnila všechny parametry výběrového řízení a nabídla nejnižší cenu 5 020 057 Kč včetně DPH. Zastupitelstvo tímto pověřuje starostu obce Sběř k uzavření smlouvy o dílo s firmou Rulf Nová Paka s.r.o.

Hlasování o pověření starosty k uzavření smlouvy:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6. Informace o vyřešení havárie kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři.

Firma Fortress-stav s.r.o. Již dokončila práce na havárii kanalizačního potrubí.  Potrubí bylo vyměněno, a byly vybudovány nové kanalizační šachty. Výkopy byly opraveny a položen nový asfaltový povrch, z tohoto důvodu starosta osloví Správu silnic Kopidlno aby podala vyjádření jestli tato oprava vyhovuje všem předpisům.

7. Příprava změn všech obecních vyhlášek o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o místních poplatcích a jejich evidenci.

Starosta informoval přítomné, že je nutné do konce roku 2021 upravit všechny obecní vyhlášky. Dále pak bude potřeba vytvořit i nové vyhlášky, které ukládá zákon. Vyhlášky budou průběžně zpracovány a zveřejňovány.

8. Provoz obecního úřadu.

Starosta seznámil přítomné s podnětem na dodržování povolené rychlosti v obci. Jedním z řešení by mohlo být umístění radarů na úsekové měření rychlosti. Tímto podnětem se bude obec zabývat po zjištění všech legislativních podmínek, ceny a ostatních náležitostí.

9. Různé

Bez připomínek

10. Diskuze

Bez připomínek

11. Závěr

Starosta – Libor Berný     …………………………………………………………..

Ověrovatel zápisu – Milan Jor ……………………………………………………

Ověřovatel zápisu – Ilona Rančáková ………………………………………….

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil …………………………………………………….

Rubriky

Archiv novinek