Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 12.6.2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková, Jaroslava Ferdová

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Jaroslavu Ferdovou.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ilonu Rančákovou.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Projednání daru mažoretkám z Volanic a MŠ Žlunice
 5. Projednání darovací smlouvy s římskokatolickou církví ohledně hřbitova a márnice
 6. Projednání poskytování pitné vody VOS, a.s. Jičín
 7. Projednání obecní kroniky za rok 2018
 8. Projednání rozpočtových opatření
 9. Diskuze
 1. Schválení programu

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Projednání daru mažoretkám z Volanic a MŠ Žlunice

Mažoretky z Volanic podaly žádost o poskytnutí daru na svou činnost, zároveň nabídly svoje vystupování na obecních akcích. MŠ Žlunice také podaly žádost  o poskytnutí daru na provoz. OZ navrhlo poskytnout finanční dar pro mažoretky ve výši 5000 Kč, a pro MŠ Žlunice ve výši 3000 Kč.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Projednání darovací smlouvy s římskokatolickou církví ohledně hřbitova a márnice

Obec Sběř jednala s církví o možnosti převodu hřbitova a márnice ve Velešicích do majetku obce. Důvodem bylo vytvoření nového řádu pohřebiště a možnost stavebních úprav vchodu do hřbitova. Církev tento návrh akceptovala a rozhodla se hřbitov a márnici darovat pouze za uhrazení nákladů spojených s převodem v katastru nemovitostí.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Projednání poskytování pitné vody VOS, a.s. Jičín

Starosta Vysokého Veselí se v listopadu loňského roku obrátil na obec Sběř s žádostí napojení na vodovod obce. Viz. Zápis z 21.11.2018.  Bohužel se nedohodli s vlastníky nemovitostí kudy měl být vodovod instalován. Proto se na obec Sběř obrátila společnost VOS, a.s. Jičín, která nyní zásobuje Vysoké Veselí pitnou vodou pomocí cisteren. Tato společnost navrhla provizorně tuto situaci řešit natažením vodovodu na povrchu náspem bývalé železniční trati a po louce. Toto řešení by bylo dočasné do listopadu 2019 na základě nájemní smlouvy se společností VOS, a.s. Jičín. A této společnosti by byly naúčtovány skutečné náklady s tím spojené, které obci Sběř vzniknou.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 1

Pro: Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková, Jaroslava Ferdová

Zdržel se: Libor Berný

Návrh byl schválen.

 1. Projednání obecní kroniky za rok 2018

Kronikářka představila obsah kroniky za loňský a letošní rok. Starosta vyzval přítomné aby řekly své případné připomínky. Zaznělo několik připomínek i návrhů z řad hostů i zastupitelů jak kroniku zlepšit. Starosta vyzval všechny občany aby tyto připomínky poslaly na obecní e-mail a to do 24.6.2019. Tyto podněty poté kronikářka vyhodnotí a zpracuje do výsledné podoby kroniky.

 1. Projednání rozpočtových opatření

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 ze dne 30.4.2019, a rozpočtová opatření č. 2 ze dne 20.5.2019.

 1. Diskuze

Občasné se zapojily do diskuze několika dotazy, první se týkal nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Starosta odpověděl že tento svoz proběhne jako každý rok a to v co nejkratším termínu. Další dotaz  se týkal letního kina ve Sběři, starosta odpověděl, že během letních prázdnin proběhnou 2 promítání (z kapacitních důvodů bohužel nebylo více příležitostí) a termíny vyvěsí na obecních stránkách. Další připomínka se týkala větví, které vznikly při čištění obce. Místostarosta odpověděl, že tato situace nastala v důsledku toho, že firma která měla zajistit štěpkování se nemohla s těžkou technikou dostat na obecní pozemky. Proto se oslovila firma Agro Žlunice, která zapůjčí nakladač a větve se odvezou. Poté starosta informoval o dění v domě č.p. 57 a konstatoval že se mírně zlepšila platební morálka obyvatel tohoto domu. Uhradily část dluhu z popelnic. Bohužel problémy se psy, hlukem, a hygienou v tomto domě a okolí trvají dále.

Zapsal: Lukáš Nezkusil

Ověřovatel: Jaroslava Ferdová                           Ověřovatel: Ilona Rančáková

Rubriky

Archiv novinek