Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 28.7.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová,

Omluveni: Michal Kněz, Ilona Rančáková

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Miroslav Drozen.

Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou  navržena Jaroslava Ferdová

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Doplnění a schválení programu
 4. Zahájení
 5. Stanovení prodeje obecního pozemku ve Velešicích
 6. Stav výběrového řízení k vytvoření kanalizaace ve Sběři od prodejny směrem k Hrobičanům.
 7. Pronájem pozemku v Hrobičanech panu Kloboučkovi.
 8. Pronájem pozemku v 202/1 – část obecního pozemku kde jsou mobilheimy p. Sojky.
 9. Informace o řešení havárie kanalizace pod silnicí ve Sběři.
 10. Příprava změny obecní vyhlášky o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o odpadech.
 11. Činnost obecního úřadu v uplynulém období.
 12. Různé
 13. Diskuze
 14. Závěr.

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 5. Stanovení prodeje obecního pozemku ve Velešicích

Na  minulém zasedání zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku č. 89/3 ve Velešicích. Na  tento záměr zareagovali 2 zájemci, kteří podali žádost o koupi tohoto pozemku. Po diskuzi se zastupitelé rozhodli, že nejprve stanoví podmínky prodeje a minimální kupní cenu. Tyto podmínky  sdělí zájemcům o koupí nemovitosti a poté rozhodne podle daných kritérií, který ze zájemců  se stane novým majitelem tohoto pozemku.

6. Stav výběrového řízení k vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny směrem k Hrobičanům.

Obec Sběř připravila a vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele výstavby Kanalizace Sběř, výměna potrubí části stok DD, DD-1 a prodloužení stoky DD-1. Jelikož se jedná o zakázku malého rozsahu na stavební práce do 6 milionů bez DPH, musí obec postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Obecní úřad oslovil 6 vybraných stavebních firem v okolí a dále zveřejnil Výzvu a zadávací dokumentaci včetně všech požadovaných příloh na internetových stránkách obce v oddíle Veřejné zakázky. V souladu se zákonem a směrnicí obce pro veřejné zakázky, je třeba stanovit výběrovou komisi, která vybere z došlých nabídek nejvhodnější firmu. Komise bude tříčlená, Do této komise byl starostou navržen pan Milan Jor, Miroslav Drozen a Lukáš Nezkusil.

Hlasování o volbě 1.člena – pan Milan Jor:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Člen komise byl schválen.

Hlasování o volbě 2.člena – pan Miroslav Drozen:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Člen komise byl schválen.

Hlasování o volbě 3.člena – pan Lukáš Nezkusil:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Člen komise byl schválen.

7.Pronájem pozemku v Hrobičanech panu Kloboučkovi.

Na  minulém zasedání zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části pozemku parcelní číslo č. 607/35  o výměře 40 m2– jiná plocha, ostatní plocha v k. ú. Hrobičany vedle bývalého hostince. Pan Klobouček podal žádost o pronájem za účelem parkování. Zastupitelstvo rozhodlo o pronájmu 40 metrů čtverečných za cenu obvyklou 4 Kč za metr.

Hlasování o pronájmu:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

8. Pronájem pozemku v 202/1 – část obecního pozemku kde jsou mobilheimy p. Sojky.

Pan Sojka se zatím k záměru pronájmu obecního pozemku 202/1 do kterého zasahují jeho mobilheimy nevyjádřil. Obec Sběř mu zašle písemnou výzvu aby vzniklou situaci vyřešil.

9. Informace o řešení havárie kanalizace pod silnicí ve Sběři.

Při monitoringu kanalizací firmou Ekolservis s.r.o. byl zjištěn havarijní stav kanalizace ve Sběři u autobusové zastávky. Za účelem opravy této havárie bylo podle směrnicí obce pro veřejné zakázky vypsáno výběrové řízení na zhotovitele opravy. Byly osloveny tři firmy: BUD-OIFEST s.r.o. z Nové Paky,  Fortress-stav s.r.o z Dolního Lochova a firma STAVING , Valdice. Odpověděly  pouze firmy BUD-OIFEST s.r.o. a Fortress-stav s.r.o Kritérium byla cena a rychlost opravy. Výběrové řízení vyhrála firma Fortress-stav s.r.o. Cena díla je 626 823 Kč. + DPH. Práce začnou již příští týden a hotové budou nejpozději do konce srpna.

10. Příprava změny obecní vyhlášky o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o odpadech.

Od roku 2021 platí nový zákon o odpadech, cílem tohoto zákona je motivace občanů k lepšímu třídění odpadu a zároveň menší produkci směsného odpadu. Obec Sběř v loňském roce vyprodukovala 54 tun směsného odpadu a jeho likvidace a odvoz firmou TS Jičín stála 226 tisíc Kč bez DPH (s  DPH je to 260 tisíc Kč). Výběr poplatků za svoz odpadu tuto částku nepokryje ( v roce 2020 se vybralo 115 tisíc Kč)  tak musí doplácet z obecního rozpočtu. Obec Sběř musí vypracovat do konce září novou vyhlášku o odpadech, projednat s krajským úřadem a zároveň navýšit kapacitu kontejnerů na tříděný odpad. Obec Sběř osloví i jiné firmy, které se zabývají likvidací odpadu a porovná cenové nabídky.

11. Činnost obecního úřadu v uplynulém období.

Byla dokončena oprava vrat a  vrátek na hřbitově ve Velešicích. Starosta poděkoval zástupci firmy IZOTRADE – dopravní stavby včetně dodavatelů (Radka Nezkusila a Lukáše Vrabce) za kvalitně odvedenou práci. V další etapě je v plánu oprava hřbitovní zdi a márnice.

Stále pokračuje rekonstrukce obecního úřadu, kde je hotova většina stavebních prací. Zbývají drobné dokončovací práce a výmalba.

12. Různé

Bez připomínek

13. Diskuze

Bez připomínek

14. Závěr

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Ověřovatel zápisu – Miroslav Drozen

Ověřovatel zápisu – Jaroslava Ferdová

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek