Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 9.9.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová, Ilona Rančáková,

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Michal Kněz.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu.

4. Zahájení.

5. Záměr prodeje části pozemku č. 706/4 v obci Sběř.

6. Projednání oprav vrat a vrátek u hřbitova, příprava výběrového řízení

7. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce

8. Dotace na výstavbu domácí ČOV.

9. Stav realizace úprav v budově č.p. 38

10. Informace o činnosti OÚ za červen, červenec a srpnem roku 2020.

11. Různé

12. Diskuze

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Záměr prodeje části pozemku č. 706/4 v obci Sběř.

Na obec přišla žádost o možnost odkupu části pozemku parcelní číslo 706/4 ve Sběři (za bytovkou). Zájemce o koupi pozemku má část této parcely od obce v nájmu a chtěl by jí do osobního vlastnictví. Zastupitelstvo rozhodlo, že parcela 706/4 se nebude v dohledně době prodávat.

Hlasování:

Pro 1   Proti 6       Zdržel se 0

Pro – Miroslav Drozen

Proti – Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz,  Jaroslava Ferdová, Ilona Rančáková,

Záměr prodeje byl zamítnut.

6. Projednání oprav vrat a vrátek u hřbitova, příprava výběrového řízení

Starosta informoval o plánované opravě vrat a vrátek u hřbitova ve Velešicích. Přítomné seznámil s rozpočtem, postupem prací a závazným stanoviskem ze strany památkářů. Jelikož jde o stavbu jejíž rozpočet přesahuje částku 400 tisíc Kč, je nutné vypsat výběrové řízení na zhotovitele  této zakázky. Na toto výběrové řízení musí přijít alespoň 3 nabídky od různých firem. Firmy budou osloveny podle vnitřní směrnice č. 1/2017. Firmy si mohou domluvit si datum  prohlídky a zaměření stavby. Potom se určí tříčlenná hodnotící komise, která vybere zhotovitele.

7. Stav projektu řešení jednotné kanalizace ve zbylých částech obce

Ve výstavbě kanalizace se nyní čeká na geodeta, který provede zaměření stavenišť. Poté k projektu musí přijít stanovisko od Povodí Labe a Správy a údržby silnic, územně plánovací informace od Mě Jičín a vyjádření stavebního úřadu ve Vysokém Veselí. Až potom bude možná samotná realizace kanalizace.

8. Dotace na výstavbu domácí ČOV.

Na podnět zastupitele pana Kněze se obec zabývala možnosti poskytnout dotaci na výstavbu domácích ČOV. Tato dotace by se vyplácela občanům po dokončení stavby a kolaudaci ČOV nebo biofiltru za septikem. Po dohodě zastupitelů padl návrh na paušální částku 20000 Kč jako v případě dotací na výstavbu vodovodní přípojky.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Stav realizace úprav v budově č.p. 38

Místostarosta informoval o stavu oprav obecní budovy č.p. 38. Právě probíhá instalace nového topení a kondenzačního kotle. Následně se provede nová elektroinstalace. Z technických důvodů nelze použít klasické podlahové topení, proto se v zasedací místnosti nainstaluje pod dlažbu elektrické.

10. Informace o činnosti OÚ za červen, červenec a srpnem roku 2020.

Starosta informoval o činnosti obecního úřadu. Vyhodnotil promítání letního kina ve Sběři, i bezproblémovou spolupráci s novým nájemcem obecní hospody. Dále zmínil výstavbu terasy u hospody, která se napojí až dětskému hřišti a nahradí dosluhující betonovou dlažbu.

11. Různé

Minulý týden vichřice poničila ve Velešicích několik lip u márnice. Polámané větve byly nabídnuty k odvozu na topení. Zájemce z řad hostů se nabídl že je odveze a větve uklidí. V obecním lese se po kůrovcové kalamitě opět sází nové duby, pravidelně se vyžíná tráva. Další sázení se bude financovat za pomoci dotací ze státního fondu životního prostředí. Další příspěvek na údržbu zeleně obec získá od SŽDC, tyto peníze budou použity na frézování pařezů bývalé dráhy aby se mohla sekat tráva.

Místostarosta informoval občany že proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery letos budou ve Sběři za obecní budovou č.p. 38 na oploceném pozemku. Na odvoz odpadu bude vymezený čas v pátek 11.9. od 16.00 do 18.00 hodin, a v sobotu 12.9. od 9.00 do 12.00 hodin.

12. Diskuze

Pan Hykyš vyřídil poděkování od faráře pana Havlíčka za pomoc při akci na benefičním koncertu ve Velešicích. Na akci se sešlo 250 osob. Vybrané peníze již byly proinvestovány a střecha opravena.

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Schvalovatel – Michal Kněz

Schvalovatel – Jaroslava Ferdová

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek