Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 10.6.2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová,

Omluvena:  Ilona Rančáková,

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Miroslav Drozen.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu.

4. Zahájení.

5. Projednání návrhu závěrečného účtu, rozvaha, výkazu a zisku a příslušných příloh.

6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2019 včetně nápravných opatření.

7. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019

8. Projednání věcných břemen na obecních pozemcích ve Velešicích – 24/8, 89/3, 84/1, 84/2 a 84/3.

9. Projednání příspěvků na vodovodní přípojky.

10. Projednání příspěvku na opravu střechy kostela pro farnost ve Vysokém Veselí.

11. Projednání souhlasu obce se zařazením do MAS Podchlumí na období 2021-2027

12. Informace o činnosti obecního úřadu za první pololetí roku 2020.

13. Různé

14. Diskuze

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Projednání návrhu závěrečného účtu, rozvahy, výkazu a zisku a příslušných příloh.

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet za rok 2019. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2019 včetně nápravných opatření.

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  Krajským úřadem za rok 2019 včetně nápravných opatření. Ke zprávě o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem za rok 2019 včetně nápravných opatření nebyly od občanů vneseny výhrady ani připomínky

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Projednání účetní uzávěrky za rok 2019

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2019 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 2 862 640,26 z účtu 431 na účet 432. 

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

8. Projednání věcných břemen na obecních pozemcích ve Velešicích – 24/8, 89/3, 84/1, 84/2 a 84/3.

Zastupitelstvo se opětovně zabývalo žádosti pana Lojdy na zřízení věcného břemen viz. Zápis č. 1/2020. Pan Lojda doložil kupní smlouvu na studnu, která se nachází na obecním pozemku. Zastupitelstvo navrhlo zřídit věcné břemeno na výše uvedených pozemcích kudy prochází vodovodní přípojka k domu pana Lojdy. Věcné břemeno bude na dobu určitou, a to na 10 let.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Projednání příspěvků na vodovodní přípojky.

Majitelé nemovitostí v obci Sběř, Hrobičany a Velešice se mohly obrátit s žádosti o poskytnutí příspěvku na stavbu vodovodní přípojky. Obec Sběř s tímto příspěvkem již počítala při schvalování rozpočtu. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout jednorázový příspěvek 16 000 Kč pro každého z žadatelů. Jmenný seznam žadatelů je v příloze tohoto zápisu.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

10. Projednání příspěvku na opravu střechy kostela pro farnost ve Vysokém Veselí.

Římsko-katolická farnost ve Vysokém Veselí, bude pořádat benefiční koncert v kostele ve Velešicích, peníze ze vstupného využije na opravu střechy kostela. Rovněž obec Sběř se chce zapojit a proto zastupitelstvo navrhlo příspěvek ve  50 000 Kč, který bude použit na opravu střechy, jelikož uvolněná krytina ohrožuje hřbitov a jeho návštěvníky.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

11. Projednání souhlasu obce se zařazením do MAS Podchlumí na období 2021-2027

Starosta navrhl zařadit obec Sběř do seskupení obcí MAS Podchlumí, Z tohoto členství plyne pro obec výhoda využívat společného zmocněnce pro GDPR.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

12. Informace o činnosti obecního úřadu za první pololetí roku 2020.

Starosta informoval přítomné o činnosti obce. Probíhá oprava OÚ č.p. 38, kde se buduje nový vstup, schodiště, elektroinstalace, pokládka dlažby a nové sociální zařízení. Dále je v plánu výstavba terasy u obecní hospody.

13. Různé

V obci Sběř, Hrobičany a Velešice nyní probíhá kontrola z katastrálního úřadu. Zaměstnanci katastrálního úřadu Jičín při ní zjišťují jestli reálný stav nemovitostí odpovídá katastrálním mapám.

14. Diskuze

Diskuzi zahájil předseda mysliveckého sdružení Střela, který poděkoval za příspěvek na jejich činnost a zároveň přislíbil pomoc při brigádách. Dále zazněl dotaz, zda obec dostane dotaci 1200 Kč na osobu od ministerstva financí. Starosta odpověděl, že dostane, ale ani tak to ztráty obce nepokryje, jelikož reálné příjmy obce klesají z důvodu nižšího výběru daní.

Zapsal:     Lukáš Nezkusil

Ověřovatel zápisu:  Miroslav Drozen

Ověřovatel zápisu: Jaroslava Ferdová

starosta: Libor Berný

Příloha: Nápravné opatření k závěrům z přezkoumávání

Rubriky

Archiv novinek