Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 9.6.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Ilona Rančáková, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová,

Omluveni: Michal Kněz

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Miroslav Drozen.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Milan Jor.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Doplnění a schválení programu
 4. Zahájení
 5. Projednání závěrečného účtu obce Sběř za rok 2020
 6. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
 7. Zavedení interního auditora pro obec Sběř
 8. Možnosti prodeje obecních pozemků ve Sběři a ve Velešicích
 9. Projednání vytvoření kanalizace ve Sběři
 10. Projednání územních změn na návsi v Hrobičanech
 11. Pronájem pozemku v Hrobičanech
 12. Dodatek ke smlouvě s panem Rančákem
 13. Řešení části pozemku 202/1, kde jsou mobilheimy pan Sojky
 14. Řešení havárií kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři
 15. Příprava změny obecní vyhlášky o odpadech
 16. Činnost obce v uplynulém období
 17. Různé
 18. Diskuze
 19. Závěr

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Projednání závěrečného účtu obce Sběř za rok 2020

Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje účetní uzávěrku za rok 2020 a souhlasí s převodem výsledku hospodaření ve výši 1 941 097,60 z účtu 431 na účet 432

Hlasování o závěrečném účtu:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

6 .Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020

Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření  Krajským úřadem za rok 2020. Ke zprávě o přezkoumání hospodaření Krajským úřadem za rok 2020 nebyly od občanů vneseny výhrady ani připomínky.

Hlasování o přezkoumání hospodaření:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7.Zavedení interního auditora pro obec Sběř

Starosta informoval o možnosti zavedení interního auditora. Auditor by měl na starosti kontrolu hospodaření obce, dokumentaci a dotace. Upozornil by včas na případné nedostatky a následně je odstranil.

Hlasování o zavedení auditora:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

8.Možnosti prodeje obecních pozemků ve Sběři a ve Velešicích

Na obec přišla žádost o odkup části pozemku č. 89/3 ve Velešicích respektive jeho část. Při případném prodeji by se postupovalo dle platného územního plánu.

Hlasování o záměru prodeje pozemku 89/3:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Další žádost o odkup pozemku se týká pozemku č. 789/5 respektive jeho část ve Sběři. Jedná se o část pozemku mezi bývalou železniční tratí a silnicí. Při případném prodeji by se postupovalo rovněž dle územního plánu.

Hlasování o záměru prodeje pozemku 789/5 ve Sběři:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Projednání vytvoření kanalizace ve Sběři

Projektant pan Přibyl dodal projekt na kanalizaci v obci Sběř. Jedná se o kanalizaci, která by vedla od prodejny COOP směrem na Hrobičany, kde by se napojila již na stávající kanalizaci.  U tohoto projektu je nutné vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Hlasování o vypsání výběrového řízení na zhotovitele kanalizace:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

10. Projednání územních změn na návsi v Hrobičanech

Pracovníci katastru nemovitostí v Jičíně provedli kontrolu nemovitostí kde sledovali zda je v souladu aktulání stav nemovitostí s katastrální mapou. Je možné současný stav zanechat, nebo některé pozemky sloučit a změnit je na zahradu, sad případně trvalý travní porost. Zastupitelé se rozhodli zanechat současný stav.

Hlasování o ponechání současného stavu nemovitostí:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

11. Pronájem pozemku v Hrobičanech

Na obec Sběř přišla žádost o pronájem části pozemku na návsi v Hrobičanech za účelem parkování. Jedná se o pozemek vedle bývalého hostince.

Hlasování o záměru pronájmu pozemku:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

12. Dodatek ke smlouvě s panem Rančákem

Dodatek smlouvy se týká nájemní smlouvy z 25.7.2007. uzavřenou mezi obcí Sběř a panem Rančákem. Dodatek se uzavírá za účelem zachování volného průjezdu na sousední parcely a možnosti výstavby inženýrských sítí.

Hlasování o schválení dodatku nájemní smlouvy:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

13. Řešení části pozemku 202/1, kde jsou mobilheimy pan Sojky

Pan Sojka má na svém pozemku mobilheimy, které částečně zasahují i na obecní pozemek. O části tohoto pozemku, do kterého mobilheimy zasahují rozhodlo zastupitelstvo o záměru pronájmu.

Hlasování o záměru pronájmu:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

14. Řešení havárií kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři

Firma Ekolservis s.r.o. provedla monitoring kanalizací ve Sběři. Kanalizace pod silnicí u autobusové zastávky je v havarijním stavu a je nutná oprava. Obec Sběř vypíše výběrové řízení na zhotovitele těchto oprav.

Hlasování o vypsání výběrového řízení:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

15. Příprava změny obecní vyhlášky o odpadech

V souvislosti se změnou zákona o odpadech přiravuje obec Sběř změnu vyhlášky o mistních poplatcích. Částka 350 kč na osobu za rok na odvoz odpadu nestačí a obec musí svoz odpadu dotovat.

16. Činnost obce v uplynulém období

Rekonstrukce obecního úřadu je již téměř hotová. Jsou dokončeny rozvody elektřiny a vody. Je hotové plynové topení. Zbývají dodělat podlahy. Byla započata oprava brány a vchodu na hřbitov ve Velešicích.

17. Různé

Na obec Sběř přišla žádost z MŠ Volanice o dar. Jelikož i děti ze Sběři navštěvují tuto školku, rozhodli zastupitelé udělit MŠ Volanice dar 10000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

18. Diskuze

Bez připomínek

19. Závěr

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Ověřovatel zápisu – Miroslav Drozen

Ověřovatel zápisu – Milan Jor

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek