Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2021

které se konalo 24.3.2021 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen, Jaroslava Ferdová,

Omluveni: Ilona Rančáková

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Michal Kněz.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Jaroslava Ferdová

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů zápisu.

3. Schválení programu.

4. Zahájení.

5. Projednání výběrového řízení na opravu hřbitovních vrat.

6. Činnost obecního úřadu v uplynulém období.

7. Různé.

8. Diskuze.

9. Závěr

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení.

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Projednání výběrového řízení na opravu hřbitovních vrat.

 Obec Sběř již na podzim loňského roku vypsala výběrové řízení na rekonstrukci hřbitovních vrat a vrátek. Oslovila 4 firmy, bohužel ani jedna z oslovených firem se do výběrového řízení nepřihlásila. Letos byly osloveny dvě místní firmy, ale do výběrového řízení přihlásila pouze firma Izotrade s.r.o. Jejich cenová nabídka byla v souladu s požadavky obce. Oprava vyjde na 457 252, 95.Kč včetně DPH. Práce započnou již během dubna. Součásti opravy bude i vybudování bezbariérového vstupu a chodníku ke studni.

Hlasování o přidělení zakázky firmě Izotrade s.r.o.:

Pro – Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Jaroslava Ferdová,

Proti – 0

Zdržel se – Miroslav Drozen

Návrh byl schválen.

6. Činnost obecního úřadu v uplynulém období.

 Starosta informoval přítomné o výstavbě kanalizace ve Sběři. Projektant přislíbil do konce března poslat rozpočet a následně už bude možné vypsat výběrové řízení na zhotovitele této zakázky. Dále zmínil, jak probíhají práce na rekonstrukci obecního úřadu. Jsou hotové elektroinstalace, i rozvody vody. Většina zednických prací včetně sádrokartonových podhledů. Zbývá dodělat dlažby a bezbariérový vstup. Dále starosta informoval o sčítání lidu, které započne 27. 3. 2021. Změna oproti minulému sčítání je, že už nebudou po obci chodit sčítací komisaři, ale bude nutné formulář vyplnit na internetu nebo papírový zaslat poštou.

7. Různé.

Z důvodu ptačí chřipky, zařadila státní veterinární správa obec Sběř do ochranného pásma. Aktuální informace a opatření budou zveřejněny na webových stránkách obce.

8. Diskuze.

Bez připomínek

9. Závěr

Na závěr starosta informoval o počtu nakažených koronavirem. Bohužel mnoho nakažených nerespektuje nařízenou karanténu a volně se pohybují po obci. Jelikož se jedná převážně o nepřizpůsobivé občany, obrátil se starosta na polici ČR. Hlídky policie budou nyní provádět častější kontroly dodržování vládních nařízení.

Zapisovatel – Lukáš Nezkusil

Schvalovatel – Michal Kněz

Schvalovatel – Jaroslava Ferdová

Starosta – Libor Berný

Rubriky

Archiv novinek