Zápis z 9. schůze zastupitelstva obce Sběř v roce 2018

které se konalo 19.12.2018 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor, Jaroslava Ferdová, Lukáš Nezkusil, Ing. Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

 1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

 1. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Jaroslavu Ferdovou.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Miroslava Drozna.

Hlasování:

Pro 7   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

 1. Určení zapisovatelů
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení zápisu ze schůze č. 8 – z 21.11.2018
 4. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2022
 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019
 6. Projednání dílčího přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2018
 7. Příprava inventarizace majetku obce Sběř za rok 2018
 8. Projednání záměru prodat pozemek č. 708/19 v katastru obce Sběř
 9. Projednání záměru prodat pozemek č. 607/61 v katastru obce Sběř
 10. Projednání záměru budování vodní nádrže v katastru obce Sběř
 11. Projednání poskytnutí dotace na provoz prodejny ve Sběři
 12. Diskuze
 1. Projednání a schválení zápisu ze schůze č. 8 – z 21.11.2018

Starosta přečetl výhrady k zápisu, které sepsal pan Josef Fiala. Pravopisné chyby byly opraveny.

Ostatní výhrady nebyly zapracovány. Vedení obce chce však tuto situaci řešit. V zápisu z jednání na krajském úřadu starosta obce upozornil všechny zúčastněné na problémy, které v obci narůstají (výkaly, rámus, zápach, potkani). Byla odsouhlasena dotace na plot, obec zaplatí geometrické vyměření. Starosta obce jednal s majitelem panem Dostálem a upozornil ho na popisované problémy. Vedení obce spolupracuje s policií ČR, ale při monitoringu policie zatím nebyly zjištěny vetší problémy. Vedení obce převzalo pohledávky za poplatky za odpad a poplatek ze psů a kromě toho spolupracuje s krajskou veterinární správou.

 

Hlasování o schválení zápisu

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Zápis byl schválen v původním znění s opravenými gramatickými chybami

 1. Projednání a schválení rozpočtového výhledu na roky 2019 – 2022

Starosta informoval o rozpočtových prioritách a výhledu na roky 2019 – 2022, Rozpočtový výhled stanoví, že rok 2019 bude schodkový. Další roky budou vyrovnané. Schodek rozpočtu v roce 2019 ve výši 889 000 Kč,- bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Jako závazné ukazatele se stanoví třídy

Hlasování o schválení rozpočtového výhledu

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtový výhled v počtu sedmi hlasů pro návrh. Schválený rozpočtový výhled bude zveřejněn na úřední desce jak v tištěné podobě, tak i v elektronické.

 

 1. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

Starosta obce zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2019, očekávané příjmy a výdaje. Schodek rozpočtu ve výši 889 000 Kč,- bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Jako závazné ukazatele se stanoví třídy.

Hlasování o schválení rozpočtu

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet v počtu sedmi hlasů pro návrh. Schválený rozpočet bude zveřejněn na úřední desce jak v tištěné podobě, tak i v elektronické.

 1. Projednávání dílčího přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2018

Starosta obce informoval o výsledku předběžného přezkoumávání hospodaření (předběžný audit), který si objednalo ještě předchozí zastupitelstvo. Auditorky zjistily některé nedostatky v zápisech ze schůzí zastupitelstva, které bude řešit ještě předchozí zastupitelstvo.

 1. Příprava inventarizace majetku obce Sběř za rok 2018

Vzhledem k tomu, že jako každý rok musí proběhnout v lednu 2019 inventarizace obecního majetku, navrhl starosta obce jmenovat inventarizační komisi. Jako předsedu komise navrhl Ing. Michala Kněze, jako člena Milana Jora a aktivně se nabídl jako další člen inventarizační komise pan Miroslav Hykyš.

Hlasování o inventarizační komisi ve složení Ing. Michal Kněz, Milan Jor, Miroslav Hykyš.

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Složení inventarizační komise bylo schváleno

 1. Projednání záměru prodat pozemek č. 708/19 v katastru obce Sběř

Obec se rozhodla prodat obecní pozemek č. 708/19, který vznikl zaměřením obecního pozemku č.  708/1 a navržením jeho rozdělení.

Hlasování o záměru prodeje

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Záměr prodej pozemku č. 708/19 byl schválen

 1. Projednání záměru prodat pozemek č. 607/61 v katastru obce Sběř, katastrální území Hrobičany

Obec se rozhodla prodat obecní pozemek č. 607/61, který vznikl zaměřením obecního pozemku 607/19 a navržením jeho rozdělení.

Hlasování o záměru prodeje

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Záměr prodej pozemku č. 607/61 byl schválen.

 1. Projednání záměru budování vodní nádrže v katastru obce Sběř

Pan Martin Šuda podal žádost na výstavbu vodní nádrže ve Sběři, která by se mohla vybudovat na konci vesnice, kde již v minulosti rybník byl (“pod hliňákem”). Jako hlavní argumenty zmínil boj proti suchu, zadržení vody v krajině, ale i protipovodňová opatření. K tomu starosta obce navrhl, aby byla vypracována studie proveditelnosti a příprava technického řešení.

Hlasování o schválení záměru výstavby vodní nádrže a vytvořeni studie proveditelnosti a přípravy technického řešení

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Záměr byl schválen.

 

 1. Dalším bodem jednání byla žádost zřizovatele prodejny potravin ve Sběři o dotaci ve výši 50 000,- na provoz prodejny v obci Sběř. Obec by požádala kraj o dotaci, na příspěvku by se podílela obec Sběř a Královehradecký kraj, každý subjekt by poskytl 25 000 kč.

Hlasování o schválení žádosti s uvedenými parametry

Pro 7               Proti 0             Zdržel se 0

Podání žádosti bylo schváleno.

 1. Diskuze

Diskuzi zahájil pan Hykyš, který nás všechny pozval na adventní koncert. Koncert se uskuteční v sobotu 22.12.2018 v kostele ve Velešicích. Potom se slova ujal pan Miloslav Nezkusil, který podal upřesnění o záměru tělovýchovné jednoty vybudovat posilovnu v prostorách obce a důvody, proč se tento projekt nerealizoval. Jako další se ujal slova pan Kněz, který upozornil na špatné zkušenosti s firmou Arboplán a její prací s péčí o zeleň, zejména kácení stromů v obci Sběř. Navrhl oslovit i jiné firmy. Diskuzi ukončil pan Štučka, který upozornil na špatný zvuk obecního rozhlasu ve Velešicích. Odpověděl mu místostarosta pan Jor, že kontakty u amplionů jsou zrezlé a problém se bude řešit na jaře příštího roku.

Zapsal:

Lukáš Nezkusil

Stvrzovatelé zápisu:

Jaroslava Ferdová                                                                 Miroslav Drozen

 

 

Libor Berný

 1. Starosta

.

Rubriky

Archiv novinek