Pozvánka na 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Sběř v roce 2022

které se koná 29. 6. 2022 od 19 hod. v na obecním úřadu v budově čp. 94

Program:      

  1. Určení zapisovatele
  2. Určení ověřovatelů zápisu
  3. Schválení programu
  4. Projednání závěrečného účtu obce Sběř za rok 2021
  5. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021
  6. Projednání stavu budování kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota v návaznosti na vytvoření chodníku.
  7. Různé
  8. Diskuse
  9. Závěr

Ve Sběři dne: 22. 6. 2022

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek