Pozvánka na 2. veřejné zasedání roku 2021 Zastupitelstva obce Sběř

,

které se bude konat dne 9. 6. 2021 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

 1. Zahájení
 2. volba zapisovatele
 3. volba stvrzovatelů zápisu
 4. doplnění a schválení programu
 5. Projednání závěrečného účtu obce Sběř za rok 2021
 6. Projednání zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2020
 7. Možnosti prodeje obecních pozemků ve Sběři a ve Velešicích
 8. Projednání vytvoření kanalizace ve Sběři od prodejny Jednota směrem k Hrobičanům, příprava výběrového řízení.
 9. Projednání územních změn na návsi v Hrobičanech
 10. Pronájem pozemku v Hrobičanech panu Kloboučkovi
 11. Řešení části pozemku 202/1 – část obecního pozemku, kde jsou mobilheimy pana Sojky
 12. Řešení havárií kanalizačního potrubí pod silnicí ve Sběři.
 13. Příprava změny obecní vyhlášky o místních poplatcích v souvislosti se změnou zákona o odpadech
 14. Činnost obecního úřadu v uplynulém období
 15. Různé
 16. Diskuse
 17. Závěr

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek