Pozvánka na 2. veřejné zasedání roku 2020 Zastupitelstva obce Sběř

které se koná 10. 6. 2020 od 19:00 hod. ve Sběři čp. 94

Program:     

 1. Určení zapisovatele
 2. Určení ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu
 4. Zahájení,
 5. Projednání návrhu závěrečného účtu, rozvaha, výkazu zisku a příslušných příloh
 6. Projednání zprávy o výsledku přezkoumávání hospodaření obce Sběř za rok 2019 včetně nápravných opatření
 7. Projednání věcných břemen na obecních pozemcích ve Velešicích – 24/8, 89/3, 84/1, 84/2 a 84/3.
 8. Projednání příspěvků na vodovodní přípojky
 9. Informace o činnosti obecního úřadu za první pololetí roku 2020.
 10. Různé
 11. Diskuse

RNDr. Libor Berný

starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek