Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Starosta obce vydává na základě ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů toto oznámení:

1) Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb je: Obecní úřad ve Sběři, č.p. 38,

3) Hlasovací lístky pro volbu jsou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k disposici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.

4) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

5) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů Obecní úřad ve Sběři a ve dnech volby okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v katastrálním území Sběř, Hrobičany a Velešice. Volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

6) V případě konání 2. kola volby prezidenta republiky se tato volba uskuteční Ve stejné volební místnosti obecního úřadu a to dne 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Volič obdrží volební lístky ve volební místnosti ve dnech volby.

RNDr. Libor Berný

starosta obce

Rubriky

Archiv novinek