O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
v katastrálních územích Hrobičany, Velešice a Sběř
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Jičín, jako správní orgán věcně a místně
příslušný, podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,
k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“), v souladu s ust.
§ 5 odst. 4 vyhlášky č. 227/2018 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci oznamuje, že návrh změn map BPEJ
bude vyložen po dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí
od 24.ledna 2022 do 23.února 2022
na Státním pozemkovém úřadu, Krajském pozemkovém úřadu pro Královéhradecký kraj, Pobočce
Jičín a na Obecním úřadě ve Sběři, kde je možné uplatňovat po dobu 30 dnů, tj. nejpozději do
23.2.2022 případné připomínky a námitky.
Pobočka Jičín po vyhodnocení došlých vyjádření provede aktualizaci BPEJ. K později uplatněným
připomínkám nebude přihlédnuto.
Pobočka Jičín žádá tímto obecní úřad ve Sběři o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě
obvyklým po dobu 30 dnů. Zároveň žádáme o předání případných námitek či připomínek
k vyvěšenému návrhu změn BPEJ.
Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad
Otisk úředního razítka

Rubriky

Archiv novinek