Zápis z 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 30. 10. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Přítomni:  Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil,  Michal Kněz, Miroslav Drozen, Ilona Rančáková,

Omluvena: Jaroslava Ferdová

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelem zápisu byl starostou navržen Michal Kněz.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Ověřovatelem zápisu byla starostou navržena Ilona Rančáková.

Hlasování:

Pro 6   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Zahájení

5. Výběr zájemců o nájemní smlouvu na hospodu u Lípy.

6. Projednání dalších záměrů v obci.

7. Různé

8. Diskuse

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Zahájení

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

5. Výběr zájemců o nájemní smlouvu na hospodu u Lípy.

Na záměr č. 2/2019 pronajmout prostory sloužící podnikání, které se nacházejí v nemovitosti čp 94 – pohostinství se přihlásily dvě zájemkyně, jednatelka společnosti Paralela s.r.o, paní Lenka Kalinová z Prahy 11 – Chodova  a paní Dagmar Prantnerová z Kozojed. Obě zájemkyně se zúčastnily jednání, na vyzvání starosty se představily a informovaly občany, jakou mají vizi s pohostinstvím do budoucna. Nejprve se hlasovalo pro zájemce Paralela s.r.o.

Hlasování pro Paralela s.r.o:

Pro 6.  Proti 0       Zdržel se 0

Jednomyslně byla vybrána tato společnost zastoupená paní Kalinovou, hlasování pro druhou kandidátku bylo tudíž bezpředmětné.

6. Projednání dalších záměrů v obci.

Starosta informoval přítomné, jak pokračují přípravy na vybudování nádrže ve Sběři za potokem Volanka. Pozemky kde by se měla nádrž vybudovat, má mnoho vlastníků, je to velmi složité jednání o možnosti jejich výkupu obcí.

7. Různé

Nebyly žádné další náměty a připomínky.

8. Diskuze

Nikdo nevznesl diskusní příspěvek

Zapisovatel:    Lukáš Nezkusil  ……………………………….

Schvalovatel:  Michal Kněz …………………………………..

Schvalovatel: Ilona Rančáková

Starosta: Libor Berný ………………………………………

Rubriky

Archiv novinek