Zápis z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Sběř

které se konalo 29. 4. 2020 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

podepsaný originál je uložen na obecním úřadě čp. 94

Přítomni: Libor Berný, Milan Jor,  Lukáš Nezkusil, Michal Kněz, Miroslav Drozen.

Omluveni:  Ilona Rančáková, Jaroslava Ferdová

Starosta Libor Berný  v 19.00 hod. zahájil řádně svolané veřejné zasedání ZO a přivítal všechny přítomné členy ZO a hosty. Následně konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů z celkového počtu 7 a zastupitelstvo obce je usnášeníschopné.

1. Určení zapisovatele

Starosta navrhl na zapisovatele Lukáše Nezkusila.

 Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Michala Kněze.

Hlasování:

Pro 5   Proti 0     Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Milana Jora.

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Program dnešního jednání byl stanoven takto:

1. Určení zapisovatele

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu

4. Projednání prodeje pozemku 708/20 v katastru obce Sběř.

5. Projednání věcného břemena vodovodu, studny na obecních parcelách v katastru Velešice 84/1, 84/2, 89/3, 153/1 a 24/8.

6. Projednání daru knihovně Jičín.

7. Projednání daru SDH Hrobičany.

8. Projednání daru MS Střela.

9. Projednání daru MŠ Žlunice, MŠ Volanice + Mažoretky.

10. Projednání daru sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí

11. Projednání odpuštění nájmu v obecní hospodě po dobu koronavirové krize

12. Různé

13. Diskuze

3. Schválení programu

Hlasování:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

4. Projednání prodeje pozemku 708/20 v katastru obce Sběř.

Na záměr prodeje pozemku 708/20, reagovali pouze jediní zájemci sourozenci pan Moravec, paní Fantová a pan Zelinka, kteří vlastní sousední pozemek. Prodej byl navrhnut za cenu v místě obvyklou tj. 40 Kč za metr čtverečný. Starosta připraví a uzavře kupní smlouvu a registraci na katastru nemovitostí.

Hlasování o prodeji pozemku:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

5. Projednání věcného břemena vodovodu, studny na obecních parcelách v katastru Velešice 84/1, 84/2, 89/3, 153/1 a 24/8.

Na obecní úřad  se obrátil pan Lojda s žádostí o zřízení věcného břemena vodovodu, el. kabelu a studně na uvedených obecních pozemcích v katastru obce Velešice, aby mohl využívat vodu z obecní studny. Kromě žádosti poslal i náčrtek trasy vodovodu a kabelu. V diskusi bylo vedení náčrtku zpochybněno a doporučeno přesné geometrické zaměření. Dále se jednalo o zřízení věcného břemene nebo tzv. služebnosti inženýrských sítí na dobu určitou. Vzhledem k tomu, že v zastupitelstvu nejsou odborníci na občanské právo, starosta požádá firmu DAS, se kterou má obecní úřad uzavřenou smlouvu o poskytnutí právní pomoci. Pan Lojda bude vyzván k součinnosti při řešení této problematiky

6. Projednání daru knihovně Jičín.

Knihovna v Jičíně se na obecní úřad obrátila s žádostí o poskytnutí daru. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar ve výši 3000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

7. Projednání daru SDH Hrobičany.

SDH Hrobičany podal žádost na obecní úřad o poskytnutí daru na jejich provoz. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar ve výši 10000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

8. Projednání daru MS Střela.

Myslivecké sdružení Střela se také obrátilo na obecní úřad s žádosti o poskytnutí daru na jejich činnost. Zastupitelstvo navrhlo dar ve výši 7000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

9. Projednání daru MŠ Žlunice , MŠ Volanice + Mažoretky Volanice.

Mateřská škola Žlunice se obrátila na obecní úřad s žádostí o poskytnutí daru, jelikož místní děti do této školky chodí.  Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar MŠ Žlunice ve výši 10000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Také Mateřská škola Volanice se obrátila na obecní úřad s žádostí o poskytnutí daru, jelikož místní děti do této školky chodí.  Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar MŠ Volanice ve výši 10000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

Mažoretky z Volanic se obrátily na obecní úřad s žádostí o poskytnutí daru na nákup nových dresů.  Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar Mažoretkám ve výši 5000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

10.Projednání daru sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí

Sdružení stezka Češov – Vysoké Veselí podalo žádost na obecní úřad o poskytnutí daru na jejich činnost. Zastupitelstvo navrhlo poskytnout dar ve výši 10000 Kč.

Hlasování o poskytnutí daru:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

11. Projednání odpuštění nájmu v obecní hospodě po dobu koronavirové krize

Jelikož je kvůli koronaviru uzavřena i obecní hospoda, navrhl starosta ještě jeden bod hlasování o možnosti odpuštění nájmu po dobu trvání vládních opatření.

Hlasování o odpuštění nájmu:

Pro 5   Proti 0       Zdržel se 0

Návrh byl schválen.

12. Různé

Dále starosta informoval přítomné s návrhem obecní kanalizace, personálních změnách na oú a vládních opatření souvisejících s pořádáním kulturních akcí. Je zrušen Dětský den, Pálení čarodějnic a Hasičské závody v Hrobičanech. Pokud to situace dovolí tak provoz letního kina přerušen nebude, jsou rezervovány 4 termíny o letních prázdninách. Zároveň vyzval přítomné a veřejnost aby se zapojily do výběru filmů.

Pan Drozen informoval přítomné, že ve Sběři v budově firmy Izotrade s.r.o. bude umístěn defibrilátor, který je určen i pro laickou veřejnost. Zároveň nabídl možnost proškolení.

13. Diskuze

Byl vznesen dotaz, jak postupují práce na rekonstrukci obecního úřadu. Místostarosta odpověděl, že už příští týden začnou zednické práce, budování toalet a elektroinstalace. Práce zastavil nedostatek materiálu, jelikož byly zavřené stavebniny.

Zapsal:     Lukáš Nezkusil

Ověřovatel zápisu:  Milan Jor

Ověřovatel zápisu: Michal Kněz

starosta: Libor Berný

Rubriky

%d bloggers like this: