Pravidla pro přidělování dezinfekčních prostředků obci Sběř – dne 31. 3. 2020

Vážení občané,

obec Sběř zakoupila 110 litrů dezinfekčního prostředků ANTI – Covid. Zároveň získala darem lahvičky na rozlévání.

Pro každého občana bude připraveno množství cca 100 ml. V rámci rodin bude množství spojeno dohromady.

Občané budou mít možnost si tuto dezinfekci vyzvednout
v pátek 3. 4. 2020 od 13 do 14 hodin a od 17 – do 18. na obecním úřadě.

Pokyny:

Přípravku použijte dostatečné množství (2×3 ml), aby pokryl celou plochu.

Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Bezpečnost

Obsahuje: Ethanol, vysoce hořlavá kapalina a páry, Způsobuje vážné podráždění očí, Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu

                                                                                  RNDr. Libor Berný

                                                                                  starosta obce Sběř

Rubriky

Archiv novinek